Thực hiện Kế hoạch số 550 –KH/ĐUK, ngày 27/92017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ xây dựng, ngày 01/11/2017 Đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga; sinh hoạt chuyên đề Quý IV năm 2017.

Hội nghị đã được nghe Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc, Ủy viên Ban thường vụ – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối giới thiệu hoàn cảnh, diễn biến, ý nghĩa lịch sử thời đại, những giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam…shct 01

Đ/c Bí thư Đảng bộ; Giám đốc Nguyễn Hồng Ninh phát biểu tại Hội nghị

Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là một sự kiện lịch sử vĩ đại, có ảnh hưởng sâu rộng và làm rung chuyển, đảo lộn trật tự thế giới. Thắng lợi đó không chỉ là động lực mạnh mẽ, cổ vũ nhân dân các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc vùng lên, đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột để tự cứu mình và giải phóng mình, mà còn là xung lực mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế phát triển, lan tỏa sang Châu Á, Châu Phi và Mỹ Latinh.

Đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2017) đã để lại nhiều ấn tượng với mỗi Đảng viên. Dù thế giới có đổi thay, tình hình thế giới có đầy biến động thì chủ nghĩa Mác – Lênin và ánh sáng của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại vẫn luôn tỏa sáng, soi đường, dẫn lối cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; phấn đấu thực hiện “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, tiếp tục vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.shct 02

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên BTV;

Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ sở Bộ xây dựng báo cáo tại buổi sinh hoạt chính trị

Cũng trong buổi sinh hoạt đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc cũng đã thông tin sơ bộ về kết quả Hội nghị Trung ương 6 và về tình hình kinh tế - xã hội trong 9 tháng năm 2017 và dự kiến cả năm 2017.