Đây là hoạt động mang lại nguồn thu ổn định cho công ty.Trong năm 2009, doanh thu về công tác thu phí tại trạm thu phí An Sương – An Lạc đạt 101%. Doanh thu hoạt động thu phí đạt 144.480.704.564 đồng, chiếm tỷ trọng 68,19% trong tổng doanh thu và thu nhập khác, tăng 9,59% so với cùng kỳ năm trước.Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động thu phí đạt 24.001.382.534 đồng, chiếm tỷ trọng 71,32% trong tổng lợi nhuận trước thuế, tăng 9,24% so với cùng kỳ năm trước.

Xem tiếp...