Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tổng Công ty IDICO, ngày 25/5/2017, Đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã tổ chức Hội nghị học tập 2 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Chủ trị Hội nghị Đ/c Nguyễn Hồng Ninh – Ủy viên thường vụ đảng ủy; Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tổng Công ty IDICO; Bí thư Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI; Tham dự có Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc – Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ sở Bộ xây dựng và hơn 40 đảng viên, quần chúng ưu tú cùng tham dự.chi thi 05 01

Đ/c Nguyễn Hồng Ninh – Ủy viên thường vụ đảng ủy; Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra

 Tổng Công ty IDICO; Bí thư Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI phát biểu tại Hội nghị

Xác định việc học tập 2 tác phẩm: “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” và việc thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là nhiệm vụ thường xuyên để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Để thực hiện tốt chuyên đề năm 2017, Đảng bộ bộ phận IDICO – IDI đã xây dựng kế hoạch thực hiện và chọn hai khâu đột phá để tập trung lãnh đạo gồm: Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng và nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả công việc của từng cán bộ, đảng viên, người lao động tại đơn vị.

 chi thi 05 02

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc – Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ sở Bộ xây dựng Báo cáo các nội dung chuyên đề tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị Bí thư đảng bộ Nguyễn Hồng Ninh nhấn mạnh “Để thực hiện hai khâu đột phá này, Đảng bộ bộ phận giao nhiệm vụ cho Chi ủy các chi bộ trực thuộc đề cao các giải pháp phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên. Để việc học tập và tổ chức làm theo Bác mang tính thiết thực, dễ nhớ, dễ làm; lựa chọn vấn đề trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị hoặc vấn đề nổi cộm để tập trung giải quyết có hiệu quả; chú trọng vai trò “nêu gương” trong học tập và làm theo Bác, nhất là người đứng đầu đơn vị; thường xuyên chỉ đạo, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện. Đồng thời giao Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ đề ra chương trình hành động cụ thể phù hợp với đặc điểm của Chi bộ theo quý tháng và năm để hoàn thành kế hoạch đề ra”.