Thực hiện Hướng dẫn số 343 -HD/ĐUK ngày 05/12/2016 của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng và Thông báo số 171/TB-ĐU ngày 12/12/2016 của Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam về “Kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức năm 2016”

Ngày 26/12/2016 Chi bộ 7 đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm với sự tham dự của Đ/c Nguyễn Hồng Ninh - Ủy viên BTV Đảng ủy Tổng Công ty IDICO; Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra; Bí thư Chi bộ 7 và 41/42 Đảng viên của Chi bộ cũng có mặt đông đủ.

chi bo 7 kiem diem 01

Đ/c Nguyễn Hồng Ninh - Ủy viên BTV Đảng ủy Tổng Công ty IDICO; Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra; Bí thư Chi bộ 7 Kiểm điểm tại Hội nghị

Hội nghị được nghe Báo cáo kiểm điểm đối với tập thể cấp ủy; Kiểm điểm đối với từng Đ/c Chi ủy viên và đảng viên Chi bộ; Các Báo cáo kiểm điểm tập trung việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm qua; phương hướng khắc phục hạn chế, khuyết điểm tồn tại….. Sau khi được đảng viên trong Chi bộ đóng góp ý kiến về nội dung kiểm điểm, tập thể chi ủy và từng đảng viên trong chi bộ đã nghiêm túc tiếp thu và đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là đối với cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

chi bo 7 kiem diem 02

Đ/c Bùi Văn Dân – Phó Bí thư Chi bộ; Chi ủy viên; Phó Giám đốc Công ty

Kiểm điểm tại Hội nghị

Chi bộ cũng đã bỏ phiếu kín bình bầu cho các danh hiệu năm 2016 với kết quả:

+ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có : 8 Đ/c đảng viên

+ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ có:         30 Đ/c đảng viên

+ Có 02 Đ/c dự bị không phân tích đánh giá (do chưa đủ thời gian)

+ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tiếp có 2 Đ/c

+ Chi bộ 7 (IDICO-IDI) đạt danh hiệu xuất sắc 5 năm liên tiếp (Từ 2012-2016)

chi bo 7 kiem diem 03

Toàn cảnh Hội nghị

Cũng trong tháng 12/2016 Chi bộ 7 (IDICO-IDI) đã mời Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên BTV - Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ sở Bộ xây dựng “triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị; phổ biến kết quả Hội nghị TW4 khóa XII..” Hội nghị đã nghe Đ/c quán triệt những nội dung cơ bản cốt lõi của Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 4… Đối với nội dung Chỉ thị số 05 về thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên tự xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện việc làm theo và báo cáo kết quả việc tự giác làm theo của mình với cấp ủy nơi công tác. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị, các kế hoạch học Bác để đạt kết quả cao nhất. Đây là hoạt động thường xuyên của Chi bộ 7 nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

chi bo 7 kiem diem 04

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên BTV – Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ sở Bộ xây dựng về “triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị; phổ biến kết quả Hội nghị TW4 khóa XII..” tại Chi bộ ngày 06/12/2016

chi bo 7 kiem diem 05