Thực hiện Văn bản số 602/BXD-PC ngày 04/4/2016 của Bộ Xây dựng về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

 

 

Để công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, hiệu quả, gắn với các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, giúp cán bộ công nhân viên, người lao động tại Đơn vị hiểu được các nguyên tắc bầu cử, ứng cử, ngày ứng cử, quyền bầu cử và ứng cử của công dân, trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử…   
    

Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng (IDICO-IDI) tiến hành đăng tải nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

 

Thông tin chi tiết về văn bản Luật:

Luật bầu cử