Sáng ngày 22/4/2016 vào lúc 8g30 phút tại Nhà hàng Tân cảng số: A100 Ung Văn Khiêm Quận Bình Thạnh. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

 

Đến dự Đại hội có Ông Ninh Mạnh Hồng – Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty IDICO; Ông Nguyễn Văn Thúy – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty IDICO –IDI; Ông Nguyễn Tiến Trình – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

Các cổ đông tham dự Đại hội nắm giữ 18.711.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 7

Giám đốc Nguyễn Hồng Ninh - Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016

 

Các cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã được nghe; thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo; Tờ trình tại Đại hội:

Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 về việc giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc và cán bộ quản lý; Báo cáo kiểm soát năm 2015 của Ban kiểm soát về việc giám sát các hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý;

Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; Tờ trình Đại hội về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016; Tờ trình Đại hội về mức thù lao năm 2015 và kế hoạch năm 2016 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty; Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty lần 5 Tờ trình Đại hội về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; Tờ trình xin chủ trương nghiên cứu, lập và đầu tư DAXD nút giao khác mức tại giao lộ QL1- Lê Trọng Tấn/Nguyễn Thị Tú; Tờ trình xin chủ trương nghiên cứu, lập và đầu tư DA Cải tạo mở rộng QL1A đoạn từ nút giao An Lạc đến giáp ranh Long An.

Đại hội nhất trí cao với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội với số cổ phần biểu quyết tán thành là 18.681.050 cổ phần chiếm tỷ lệ 99.84% tổng số 18.711.050 cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Đoàn chủ tịch điều hành chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Văn ThúyChủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Đại hội

Đại hội cũng đã nhận được các ý kiến đóng góp của các cổ đông thay mặt Đại hội, Đoàn chủ tịch đã tiếp thu, giải đáp và ghi nhận các ý kiến đóng góp, phát biểu của cổ đông tham dự Đại hội.