Ngày 12/8/2016, Đảng ủy Tổng công ty IDICO đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ KCN Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

 

Đ/c Ninh Mạnh Hồng - Bí thư  - Chủ tịch HĐTV TCT phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: IDICO.

 

Tham dự Hội nghị gồm có Đ/c Đại tá - Thạc sỹ Hồ Sỹ Đàm - Phó Hiệu trưởng Trường quân sự Quân Khu 7;Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc - UVBTV - Trưởng ban tuyên giáo ĐUKCS BXD; Đ/c Ninh Mạnh Hồng - Chủ tịch HĐTV IDICO; Đ/c Nguyễn Văn Đạt - PBT - Tổng  giám đốc IDICO; Đ/c Phạm Minh Hiệp - PBT - PTGĐ IDICO; các Đ/c trong HĐTV, ban TGĐ và các cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ IDICO. 

 

Đ/c Phạm Minh Hiệp - Phó Bí thư  - PTGĐ TCT lên Báo cáo tóm tắt tình hình 
thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Ảnh:IDICO.

Nội dung cơ bản của Nghị quyết đại hội XII của Đảng xác định mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.


Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc - UVBTV - Trưởng ban tuyên giáo ĐUKCS BXDTriển 
khai quán triệt những nội dung chính Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ảnh:IDICO

Đại hội XII của Đảng đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đó là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Đồng thời tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, chú trọng CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách Nhà nước...


Đ/c Đại tá, Thạc sỹ Hồ Sỹ Đàm - Phó Hiệu trưởng trường quân sự Quân Khu 7 đến dự và thông tin 
đến Hội nghị của chúng ta về tình hình Biển đông, tình hình thời sự trong nước và quốc tế trong thời gian gần đây. Ảnh: IDICO.

 

Thông qua việc triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Đảng đã giúp toàn thể Đảng viên, CBCNV trong hệ thống IDICO nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Kết luận đề ra, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động, vận dụng sáng tạo vào thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từ đó đề ra chương trình hành động cụ thể và tuyên truyền đến toàn thể cán bộ đảng viên về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong Nghị quyết lần thứ XII, góp phần đẩy mạnh đổi mới, củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

- Đảng bộ IDICO  -