Ngày 27/4/2021, tại Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (mã CK: HTI, sàn HOSE).

IDICO - IDI chia cổ tức 20% bằng tiền mặt | Kinh tế (baoxaydung.com.vn)

 

Đến dự Đại hội có Ông Nguyễn Cao Nguyên – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty IDICO; Ông Nguyễn Hồng Hải- Phó tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty IDICO –IDI; Ông Nguyễn Phú Hà – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam và các Cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu nắm giữ số lượng cổ phần của Công ty.

        Điều hành Đại hội có: Ông Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT công ty IDICO-IDI; Ông Lê Quốc Đạt - Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty IDICO-IDI và Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên độc lập HĐQT Công ty. 

DHDCD2021 1

Ông Nguyễn Hồng Hải- Chủ tịch HĐQT Công ty IDICO-IDI phát biểu khai mạc đại hội

           Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Hồng Hải cho biết: Năm 2020 là một năm có biến động lớn về thiên tai và dịch bệnh. Tuy nhiên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã đề ra các biện pháp nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị được ổn định.

 Ban điều hành báo cáo tại Đại hội, năm 2020 mặt dù gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty IDICO-IDI đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và lãi cơ bản trên cổ phiếu. Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2020 đạt 378.443 triệu đồng, vượt 1,41% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 74.574 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 60.608 triệu đồng, vượt 1,05 % so với kế hoạch năm, chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 20%.

Dự kiến năm 2021 : Tổng doanh thu:  403.218 triệu đồng; Lợi nhuận trước thuế: 70.000 triệu đồng; Lợi nhuận sau thuế: 56.000 triệu đồng; Chia cổ tức bằng tiền mặt:  20%.

Ban lãnh đạo sẽ cố gắng tiếp tục tìm kiếm một số dự án đầu tư mới nhiều tiềm năng nhằm đảm bảo công ty phát triển ổn định và bền vững.

 DHDCD2021 2

Giám đốc Lê Quốc Đạt - Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021

Đại hội đã được nghe; thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo; Tờ trình và Văn kiện theo Quy định của Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán với tỷ lệ tán thành cao.

 DHDCD2021 3

DHDCD2021 4

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

        Đại hội cũng đã thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Trần Thúy Hường, thành viên độc lập HĐQT đối với ông Nguyễn Vũ Minh Hồng, điều  chỉnh chức danh thành viên độc lập HĐQT của ông Nguyễn Anh Dũng sang thành viên HĐQT và bầu ông Trần Quốc Toản là thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

 DHDCD2021 5

Ông Trần Quốc Toản-Thành viên độc lập HĐQT

Đại hội cũng đã nhận được các ý kiến đóng góp của các cổ đông thay mặt Đại hội, Đoàn chủ tịch xin cảm ơn, tiếp thu, giải đáp và ghi nhận các ý kiến đóng góp, phát biểu của cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐẠI HỘI

 DHDCD2021 6

Đoàn chủ tịch Đại hội

 DHDCD2021 7

DHDCD2021 8

HĐQT và BKS đọc các báo cáo và tờ trình tại đại hội

 DHDCD2021 9

Ông Nguyễn Trường Vũ-Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử

 DHDCD2021 10

Đại hội thông qua Biên bản-Nghị quyết