Ngày 10/06/2020 vào lúc 8g30 phút tại Nhà hàng Tân cảng số: A100 Ung Văn Khiêm Quận Bình Thạnh. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 

Đến dự Đại hội có Ông Nguyễn Hồng Hải – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty IDICO –IDI; Ông Nguyễn Phú Hà – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

Tham dự Đại hội có các Cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu nắm giữ số lượng cổ phần của Công ty.

Đại hội đã được nghe; thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo; Tờ trình và Văn kiện  theo Quy định của Luật doanh nghiệp qui định cho Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán;

DHDCD2020 1

Giám đốc Nguyễn Hồng Ninh - Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020

 DHDCD2020 2

Các cổ đông tham gia biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội

DHDCD2020 3

Các cổ đông tham gia biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội

Đại hội nhất trí cao với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội với số cổ phần biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

 DHDCD2020 4

Hình ảnh Đoàn chủ tịch điều hành chương trình Đại hội

 DHDCD2020 5

Ông Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đồng thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã tập trung dân chủ; trí tuệ và bầu bổ sung thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2017-2022 với kết quả như sau:

+ Ông Lê Quốc Đạt: trúng cử thành viên HĐQT;

+ Ông Nguyễn Vũ Minh Hồng: trúng cử thành viên độc lập HĐQT ;

+ Ông Nguyễn Văn Thọ: trúng cử thành viên BKS được Ban kiểm soát bầu  giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát thay Ông Nguyễn Đăng Thanh.

DHDCD2020 6

Đại hội trao Hoa chúc mừng cho các Đ/c đã trúng cử vào HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội cũng đã nhận được các ý kiến đóng góp của các cổ đông thay mặt Đại hội, Đoàn chủ tịch đã tiếp thu, giải đáp và ghi nhận các ý kiến đóng góp, phát biểu của cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã diễn ra và thành công tốt đẹp./.