Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã tổ chức sáng ngày 26/04/2019, tại Nhà hàng Tân cảng số: A100 Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh. Tham dự Đại hội có 81 cổ đông sở hữu và đại diện sỡ hữu nắm giữ 16.345.690 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 65,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Phát biểu Khai mạc tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh: Trong bối cảnh các dự án BOT giao thông có diễn biến phức tạp. Nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm của HĐQT, Ban điều hành và tập thể CB-CNV và sự cộng tác hỗ trợ của các Cổ đông, Công ty đã giữ ổn định hoạt động SXKD, hoàn thành nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đề ra.

DHDCD2019 Bao cao HDSXKD

Giám đốc Nguyễn Hồng Ninh - Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019

Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã trình bày các Báo cáo và nội dung các Tờ trình; Đại hội cũng đã thảo luận và biểu quyết thông qua các văn kiện này với tỷ lệ tán thành cao.

DHDCD2019 Co dong bo phieu

Cổ đông bỏ phiều bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội cũng đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông Mai Quốc Chinh; Bầu Ông Nguyễn Anh Dũng thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ phiếu bầu như sau:

STT

Họ và tên

TV Hội đồng quản trị độc lập

Số phiếu bầu Tỷ lệ (%)
01 (Ông) NGUYỄN ANH DŨNG 16.329.880 99,9

 

DHDCD2019 Nguyen Hong Hai trao hoa

Chủ tịch Nguyễn Hồng Hải trao hoa chúc mừng thành viên HĐQT độc lập Ông: Nguyễn Anh Dũng đã trúng cử nhiệm kỳ 2017-2022

DHDCD2019 BKS chup hinh luu niem

Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát chụp hình lưu niệm tại Đại hội ngày 26.04.2019