Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Tài liệu đại hội: Phần 1phần 2, phần 3)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

      I.   Thời gian             : 8h00 thứ 6, ngày 27 tháng 4 năm 2018.

      II. Địa điểm tổ chức: Khu du lịch Tân Cảng, số A100, Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh Tp. Hồ Chí Minh.

      - Thành phần tham dự Đại hội:

      Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty IDICO - IDI được xác định theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 22/3/2018.

III. Nội dung Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018;

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;

3. Thông qua báo cáo kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2017;

4.  Thông qua các tờ trình;

5. Bầu bổ sung HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2017-2022

6. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Văn kiện Đại hội:

* Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu liên quan (giấy đăng ký tham dự, giấy ủy quyền) được đăng tải trên website www.idico-idi.com.vn mục quan hệ cổ đông kể từ ngày 12/4/2018.

* Tài liệu họp sẽ chuyển đến Quý cổ đông tại Đại hội.

V. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

      Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền cho người khác tham dự) với Ban tổ chức trước 16 giờ ngày 20/04/2018 qua số Fax: 0283.7502825 - số điện thoại 028.37503042 (gặp chị Hà, chị Nhung) hoặc số điện thoại: 0918701167 (gặp anh Thọ).

      Khi đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo chứng minh nhân dân và giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền tham dự).

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được thư mời dự Đại hội.                      

Trân trọng thông báo.                                 

                                                                         TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2018

                                                                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                           CHỦ TỊCH