Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO ngày 27/04/2018 vào lúc 8g30’ tại Nhà hàng Tân cảng số: A100 Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh đã diễn ra và thành công tốt đẹp.

Đến dự Đại hội có Ông: Nguyễn Tiến Cầm – Nguyên chủ tịch HĐQT Tổng Công ty IDICO. Ông: Nguyễn Văn Thúy – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty IDICO; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty IDICO –IDI; Ông Nguyễn Phú Hà – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

Tham dự Đại hội có 86 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu nắm giữ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 16.463.970 cổ phần chiếm tỷ lệ 65.98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ X.

Phát biểu Khai mạc tại Đại hội Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Văn Thúy đã nhấn mạnh: Năm 2018 là tròn 10 năm đơn vị liên tục hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra kể từ khi IDICO-IDI chuyển sang mô hình Công ty cổ phần. Trong bối cảnh các Trạm thu phí BOT có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng IDICO-IDI vẫn giữ vững nhịp độ ổn định và phát triển bền vững các hoạt động SXKD, các chỉ tiêu kế hoạch đều đã đạt và vượt.

DHCD2018 1

Ông: Nguyễn Văn Thúy - Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành chương trình Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã trình bày Báo cáo và nội dung các Tờ trình; Đại hội cũng đã thảo luận và biểu quyết thông qua các văn kiện này.

DHCD2018 2

Giám đốc Nguyễn Hồng Ninh - Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần X năm 2018 đã được Quý cổ đông tham dự nhất trí cao và biểu quyết tán thành các Báo cáo và nội dung các Tờ trình;

DHCD2018 3

Cô đông tham gia biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã hoàn thành các nội dung, chương trình theo quy định và đã thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát  nhiệm kỳ 2017-2022. Gồm:

1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

     -Ông: Mai Quốc Chinh - Số phiếu bầu 16.463.970 Tỷ lệ 100%

  2. Ban kiểm soát bầu sổ sung 1 thành viên:

    -Bà: Nguyễn Thị Minh Phương - Số phiếu bầu 16.463.970 Tỷ lệ 100%

          HĐQT Công ty cũng đã họp và bầu Ông: Nguyễn Hồng Hải – giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty thay Ông Nguyễn Văn Thúy nhiệm kỳ 2017-2022;

DHCD2018 4

Giám đốc Nguyễn Hồng Ninh và Chủ tịch Nguyễn Hồng Hải trao hoa chúc mừng Nguyên chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Thúy và thành viên BKS Nguyễn Công Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và kết thúc nhiệm kỳ.

DHCD2018 5

Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát chụp hình lưu niệm tại Đại hội ngày 27.04.2018

Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO diễn ra và thành công tốt đẹp./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI

DHCD2018 6

Giám đốc Nguyễn Hồng Ninh đón khách trước khi vào Đại hội\

DHCD2018 7

DHCD2018 8

Đón khách và phát tài liệu Đại hội.

DHCD2018 9

Chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng

DHCD2018 10

Ông Nguyễn Phú Hà – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

DHCD2018 11

DHCD2018 12

Cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung HĐQT; Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022

DHCD2018 13

Cô đông biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội

DHCD2018 14

Ông Lê Quốc Đạt – Phó Giám đốc Công ty; Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả Bầu HĐQT; Ban kiểm soát tại Đại hội

DHCD2018 15

Ông: Lê Hữu Tạo – Trưởng Ban thư ký thông qua Biên Bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

DHCD2018 16

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần

Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã diễn ra và thành công tốt đẹp