Ngày 28/4/2022, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (mã CK: HTI, sàn HOSE) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trực tuyến. 

       Điều hành đại hội có: Ông Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty IDICO-IDI; Ông Lê Quốc Đạt - Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty IDICO-IDI và Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên độc lập HĐQT Công ty.

       Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Hồng Hải cho biết: Năm 2021 là một năm có biến động lớn về thiên tai và dịch bệnh. Tuy nhiên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã đề ra các biện pháp nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị được ổn định.

DHDCO2022 1

Đoàn chủ tịch điều hành chương trình Đại hội

Ban điều hành báo cáo tại Đại hội, năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty IDICO-IDI đã đạt cơ bản các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và lãi cơ bản trên cổ phiếu. Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2021 đạt 334.906 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 74.574 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 45.038 triệu đồng, chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 18%.

DHDCO2022 2

Ông Lê Quốc Đạt – Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tại Đại Hội

Dự kiến năm 2022 : Tổng doanh thu:  388.181 triệu đồng; Lợi nhuận trước thuế: 68.000 triệu đồng; Lợi nhuận sau thuế: 54.400 triệu đồng; Chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến16%-18%

Ban lãnh đạo đơn vị  tiếp tục tìm kiếm các dự án đầu tư mới nhiều tiềm năng nhằm đảm bảo Công ty phát triển ổn định và bền vững.

 Đại hội cũng đã được nghe; thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo; Tờ trình và Văn kiện theo Quy định của Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán với tỉ lệ tán thành cao.

Đại hội đồng cổ đồng thường niên 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã hoàn thành các nội dung, chương trình theo quy định và bầu ra Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. HĐQT, BKS đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty và Trưởng Ban kiểm soát như sau:

               * Hội đồng quản trị gồm:

         1Ông Nguyễn Hồng Hải                – Chủ tịch HĐQT Công ty

        2/ Ông Lê Quốc Đạt                        – Thành viên,  Giám đốc Công ty

        3/ Bà Nguyễn Anh Dũng                  – Thành viên

        4/ Ông Nguyễn Ngọc Khánh             – Thành viên

        5/ Ông Khương Quốc Bình               – Thành viên

               * Ban kiểm soát:

        1/ Ông Nguyễn Văn Thọ                 – Trưởng Ban

        2/ Ông Nguyễn Đăng Thanh           – Thành viên;

        3/ Bà Nguyễn Thị Minh Phương                            – Thành viên.

DHDCO2022 3

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐẠI HỘI

DHDCO2022 4

Ông Nguyễn Trường Vũ-Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử

DHDCO2022 5

Ông Nguyễn Văn Thọ - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của BKS tại Đại hội

DHDCO2022 6

Thư ký Đại hội thông qua Biên bản - Nghị quyết Đại hội