Ngày 21/4/2017 vào lúc 8g30’ tại Nhà hàng Tân cảng số: A100 Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đến dự Đại hội có Ông Nguyễn Văn Thúy – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty IDICO; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty IDICO –IDI; Ông Nguyễn Phú HàChủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

      Tham dự Đại hội có 182 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu nắm giữ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 17.924.160 cổ phần chiếm tỷ lệ 71,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 8.

        Phát biểu Khai mạc tại Đại hội Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Văn Thúy đã nhấn mạnh. Năm 2016 là một năm đánh dấu nhiều sự kiện nổi bật của Công ty…“Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Cụ thể trong năm 2016 giá trị sản lượng Công ty thực hiện là 621.206 tỷ, đạt 146.16% so với kế hoạch đề ra; Doanh thu 504.163tỷ đạt 134.01%; Lợi nhuận 66.159 tỷ, đạt 108.46%. Cổ tức 12%, Đạt 100%...” Đặc biệt với 2 công trình tiêu biểu IDICO-IDI đã mang lại nhiều dấu ấn. Công trình Cầu Tạm Tân Kỳ Tân Quý (thi công hoàn thành 12 ngày, vượt tiến độ 8 ngày) và Nhánh phải Cầu vượt Gò Mây (thi công hoàn thành trong vòng 3,5 tháng, vượt tiến độ hơn 2 tháng) đã góp phần giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Quận Bình Tân nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung.

dai hoi co dong idico idi 2017 01Đoàn Chủ tịch điều hành chương trình Đại hội

dai hoi co dong idico idi 2017 02

Ông Nguyễn Văn Thúy – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc tại Đại hội ngày 21.04.2017

Đoàn chủ tịch đã trình bày các Báo cáo và các Tờ trình; Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các văn kiện này.

dai hoi co dong idico idi 2017 03

Giám đốc  Nguyễn Hồng Ninh - Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017

Đại hội đã nhận được các ý kiến tham gia đóng góp của Quý cổ đông tham dự với nhiều hình thức và Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến của cổ đông có liên quan đến công tác quản lý, điều hành trong năm 2016; định hướng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. Đồng thời tiếp thu và giải đáp các ý kiến, các kiến nghị thuộc thẩm quyền.

dai hoi co dong idico idi 2017 04

Cổ đông tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội

           Đại hội nhất trí cao và biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ từ 98,5 đến 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

dai hoi co dong idico idi 2017 05

Cổ đông tham gia biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội

        Đại hội đồng cổ đồng thường niên 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã hoàn thành các nội dung, chương trình theo quy định và bầu ra Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. HĐQT, BKS đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty và Trưởng Ban kiểm soát như sau:

               * Hội đồng quản trị gồm:

        1/ Ông Nguyễn Văn Thúy   – Chủ tịch HĐQT Công ty

        2/ Ông Nguyễn Hồng Ninh – Thành viên,  Giám đốc Công ty

        3/ Bà Trần Thúy Hường   – Thành viên

        4/ Ông Nguyễn Hồng Hải            – Thành viên

        5/ Ông Khương Quốc Bình – Thành viên

               * Ban kiểm soát:

        1/ Ông Nguyễn Đăng Thanh – Trưởng Ban

        2/ Ông Nguyễn Công Minh – Thành viên;

        3/ Ông Lương Minh Bình – Thành viên.

dai hoi co dong idico idi 2017 06

 

Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt tại Đại hội

Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO diễn ra và thành công tốt đẹp.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI

dai hoi co dong idico idi 2017 07

 

dai hoi co dong idico idi 2017 08

Đón khách và phát tài liệu Đại hội

dai hoi co dong idico idi 2017 09

Chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng

dai hoi co dong idico idi 2017 10

Ông Nguyễn Phú Hà – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

dai hoi co dong idico idi 2017 11

Cổ đông bỏ phiếu bầu HĐQT; Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022

dai hoi co dong idico idi 2017 12

Cổ đông tham gia đóng góp ý kiến tại Đại hội

dai hoi co dong idico idi 2017 13

dai hoi co dong idico idi 2017 14dai hoi co dong idico idi 2017 15Cổ đông tham gia đóng góp ý kiến tại Đại hội

dai hoi co dong idico idi 2017 16

dai hoi co dong idico idi 2017 17Cổ đông biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội

dai hoi co dong idico idi 2017 18

Ông Lê Quốc Đạt – Phó Giám đốc Công ty; Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả Bầu HĐQT;

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

dai hoi co dong idico idi 2017 19 Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã diễn ra và thành công tốt đẹp