Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng IDICO được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11 năm 2005, các Luật liên quan và điều lệ công ty được thông qua Đại hội đồng cổ đông thông qua.


 

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng IDICO được tổ chức và điều hành theo mô hình công ty cổ phần, cấu trúc tổ chức phù hợp với lĩnh vực hoạt động cùa Công ty.