Các phòng ban chức năng

 

Văn phòng tổng hợp

 

Có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc về chiến lược nhân sự, cách thức điều hành bố trí nhân sự cụ thể cho từng khâu sản xuất. Lập các phương án tổ chức sản xuất: Thành lập, giải thể, sáp nhập các phòng ban và các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc Công ty.


 

 • Giúp Giám đốc Công ty theo dõi quản lý các tổ chức sản xuất (Các Trạm thu phí, Các đội thi công, Đội duy tu bảo dưỡng, …) và các phòng ban Công ty hoạt động đúng chế độ chính sách và đúng pháp luật Nhà nước .
 • Giải quyết các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký, quản lý và sử dụng con dấu, lập hồ sơ đề nghị xếp hạng Doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước .
 •  Đề xuất tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, lập hồ sơ ký kết HĐLĐ, sắp xếp cán bộ, công nhân kỹ thuật theo đúng năng lực và chuyên môn nghiệp vụ, phát huy năng lực mọi cá nhân, tập thể làm tăng năng suất và hiệu quả lao động giữ vững ổn định và phát triển sản xuất .
 • Chủ trì việc tổ chức xây dựng quy chế trả lương, thưởng, tuyển dụng; phổ biến và hướng dẫn đến các phòng ban và đơn vị trong Công ty các văn bản pháp lý của các cấp liên quan đến chế độ lao động, tiền lương, chính sách; đồng thời kiểm tra việc thực hiện tại các đơn vị. Đề xuất khen thưởng cá nhân, đơn vị thực hiện tốt, xử lý kỷ luật cá nhân và đơn vị cố tình vi phạm  .
 • Tổ chức xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương và phân bổ, giao đơn giá tiền lương cho các đơn vị trực thuộc, xác định quỹ tiền lương thực hiện theo quy định Nhà nước và Hội đồng quản trị, quản lý định mức lao động .
 • Trực tiếp thực hiện chế độ BHXH, BHYT; Cấp và quản lý sổ BHXH, BHYT, sổ lao động, quản lý và cập nhập hồ sơ toàn bộ CBCNV Công ty.
 • Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức sản xuất, thực hiện công tác về lao động, tiền lương, chế độ BHXH, BHYT, tuyển dụng, nâng lương, nâng bậc, văn bản hồ sơ đi, đến … theo định kỳ và đột xuất .
 • Tham mưu với Giám đốc để cùng Công đoàn xây dựng hoặc bổ sung sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động Công ty phù hợp với tình hình hiện tại của doanh nghiệp và quy định hiện hành của pháp luật.
 • Quản lý vật chất trang thiết bị văn phòng Công ty; quản lý điều động xe con phục vụ công tác văn phòng và các đơn vị. Chuẩn bị lễ tiết, hội họp, quản lý công tác văn thư, lưu trữ, in ấn; phục vụ điện nước sinh hoạt, vệ sinh cây cảnh và văn phòng phẩm trong Công ty.
 • Tổ chức thực hiện công tác quân sự, đảm bảo trật tự an ninh Văn phòng Công ty.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty giao để phục vụ tốt họat động SXKD của Doanh nghiệp.

 

Phòng Kế hoạch đầu tư:

 

Có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc về chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc các công tác, nghiên cứu thị trường, báo cáo cơ hội đầu tư, quản lý các dự án đầu tư đã được HĐQT phê duyệt; chỉ đạo kỹ thuật thi công, lập hồ sơ đấu thầu .

 

 • Nghiên cứu, lập dự án để xem xét, đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội của các dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Triển khai và quản lý các dự án.
 • Tìm hiểu đánh giá thị trường Đầu tư, vận động Đầu tư để phát triển, khai thác và kinh doanh các dự án có hiệu quả.
 • Lập các phương án kinh doanh trong các dự án do Công ty đầu tư.
 • Tham mưu và lập hợp đồng khác liên quan đến việc khai thác, vận hành các dự án Công ty đã đầu tư .
 • Giám sát các hoạt động xây dựng của các dự án đã được phê duyệt
 • Giám sát chủ đầu tư  các công trình và hạng mục công trình đầu tư XDCB do Công ty làm chủ Đầu tư
 • Quản lý quy hoạch chi tiết và quản lý duy tu, bảo dưỡng các công trình.
 • Phổ biến và hướng dẫn Thực hiện các chính sách và luật pháp Nhà nước, quy định của địa phương về lĩnh vực Đầu tư trong Công ty .
 • Xây dựng định hướng phát triển dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của Doanh nghiệp. Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quí, tháng, năm về các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Giao chỉ tiêu kế hoạch năm, quý, tháng cho các đơn vị trực thuộc, đồng thời kiểm tra đôn đốc các đơn vị đảm bảo thực hiện và hoàn thành kế hoạch SXKD của Doanh nghiệp. Tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
 • Tiếp cận thị trường để nắm bắt nhanh chóng và chính xác thông tin về giá và các dự án triển khai; chủ trì lập hồ sơ dự thầu và tham gia dự thầu.
 • Tham gia thương thảo; lập hợp đồng; đề xuất thanh toán, theo dõi thực thi, thanh lý, lưu giữ các hợp đồng kinh tế do Công ty ký (Trừ hợp đồng tín dụng do phòng TCKT phụ trách, HĐLĐ do Văn phòng tổng hợp lập). Lập các uỷ quyền, thông qua hợp đồng, thanh lý hợp đồng do các đơn vị trực thuộc ký theo ủy quyền. Theo dõi thực thi hợp đồng và đề xuất xử lý khi có phát sinh.
 • Chủ trì  lập Tổng mức đầu tư, Tổng dự toán, dự toán thi công công trình do Công ty làm chủ đầu tư, trình HĐQT Công ty phê duyệt. Chủ trì cùng các chủ đầu tư lập dự toán các công trình do Công ty góp vốn đầu tư để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Chủ trì và lập dự toán thi công các công trình trình Giám đốc Công ty phê duyệt để giao cho các đơn vị trực thuộc thực hiện.
 • Lập đơn giá và định mức kinh tế kỹ thuật để giao khoán cho các đơn vị thực hiện.
 • Chủ trì  quyết toán các công trình do Công ty và các đơn vị thực hiện;Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng đánh giá hiệu quả SXKD của Công ty.
 • Phối hợp với phòng TCKT theo dõi các dự án liên doanh, liên kết (nếu có).
 • Lập hồ sơ thiết kế, khối lượng dự toán các công trình và các hạng mục công trình.
 • Kiểm tra hồ sơ hoàn công, khối lượng thi công, thực hiện thanh quyết toán công trình hoàn thành và tạm ứng theo từng giai đoạn giữa các Đội với Công ty. Quản lý, lưu giữ hồ sơ kỹ thuật các công trình.
 • Điều động thiết bị, quản lý kỹ thuật, hồ sơ pháp lý xe máy thiết bị của Công ty, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị bảo quản, bảo dưỡng và vận hành theo đúng quy định để phát huy hiệu quả xe máy thiết bị. Đề xuất biện pháp và giám sát kiểm tra việc sửa chữa xe máy thiết bị theo ý kiến phê duyệt của Giám đốc Công ty.
 • Đề xuất sửa chữa thanh lý và mua sắm xe máy thiết bị, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • Phổ biến hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị triển khai và thực hiện các quy định liên quan đến lĩnh vực kinh tế kế hoạch, kỹ thuật. Soạn thảo các quy chế, quy định nội bộ về quản lý lĩnh vực, kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện, đảm bảo hoạt động lĩnh vực kinh tế kế hoạch, kỹ thuật thực hiện đúng luật pháp Nhà nước.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty giao để phục vụ tốt họat động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

 

Phòng Kế hoạch Kỹ thuật:

 

Có nhiệm vụ xác định mục tiêu, hoạch định chiến lược cho hoạt động kinh doanh của công ty trong từng thời kỳ, phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ mở rộng thị trường, chỉ đạo sản xuất, lập dự toán và thanh toán quyết toán công trình....

 

 • Lập tiến độ thi công, biện pháp tổ chức thi công các công trình, hạng mục công trình do Công ty nhận thầu thi công và các công trình Công ty giao cho các đơn vị trực thuộc thi công.
 • Quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình; Tổ chức giám sát kỹ thuật và chất lượng công trình, đảm bảo công trình thi công đúng quy trình, quy phạm, đúng đồ án thiết kế ; Xử lý kịp thời các phát sinh kỹ thuật trong quá trình thi công.
 • Tổ chức nghiệm thu từng phần việc, từng công đoạn và toàn bộ công trình theo đúng quy định. Giám sát và đôn đốc đơn vị thi công lập khối lượng, hồ sơ hoàn công công trình đã hoàn thành làm cơ sở thanh quyết toán, thu hồi vốn với chủ đầu tư.
 • Tổ chức thực hiện công tác đo đạc khảo sát, kiểm tra hiện trường; Giám sát, đôn đốc các đơn vị thực hiện đề cương giám sát.
 • Chủ trì, phối hợp với Công đoàn, các phòng ban Công ty ban hành văn bản hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, bộ phận trong Công ty tuân thủ quy tắc an toàn trong lao động; Thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước về công tác Bảo hộ lao động. Thường xuyên bám sát hiện trường để kiểm tra ngăn ngừa xử lý các nguy cơ gây tai nạn, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động trong toàn Công ty.
 • Phổ biến hướng dẫn các đơn vị triển khai và thực hiện các quy định liên quan công tác thi công. Soạn thảo các quy chế, quy định nội bộ về quản lý lĩnh vực kỹ thuật thi công.
 • Thực hiện các công việc khác phục vụ sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp do Giám đốc Công ty giao.

 

Phòng Tài chính kế toán:

 

Tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán của Doanh nghiệp theo đúng luật kế toán và quy chế tài chính doanh nghiệp.

 

 • Chủ trì soạn thảo bổ sung, sửa đổi quy chế tài chính Công ty, kiểm tra thực hiện quy chế tài chính trong toàn Công ty, đề xuất  khen thưởng và kỷ luật trong công tác quản lý tài chính.
 • Chủ động tìm các nguồn vốn, huy động và khai thác vốn để kịp thời đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Quản lý các hợp đồng tín dụng. Đề ra các biện pháp thực hiện bảo toàn và phát triển nguồn vốn Doanh nghiệp.
 • Chịu trách nhiệm kiểm tra theo dõi và hướng dẫn công tác tài chính, kế toán tại các đơn vị trực thuộc.
 • Tổng hợp báo cáo tài chính Công ty theo đúng quy định, đảm bảo kịp thời, chính xác, rõ ràng. Theo dõi về tài chính và hợp đồng của các dự án Công ty đầu tư, liên doanh, liên kết.
 • Theo dõi chặt chẽ công nợ phải thu, phải trả, giá thành, doanh thu thực hiện về mặt tài chính các hợp đồng kinh tế Công ty ký kết; Phối hợp với các phòng chức năng đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu hồi vốn từ các khách hàng .
 • Chủ trì quyết toán vốn đầu tư. Lập kế hoạch thanh toán với khách hàng và các đơn vị trực thuộc.
 • Quản lý về mặt giá trị tài sản cố định toàn Công ty theo đúng quy định của Nhà nước, trích và phân bổ khấu hao cho các đơn vị trực thuộc.
 • Thực hiện nộp ngân sách đúng quy định của pháp luật.
 • Quản lý thu chi quỹ tiền mặt, đảm bảo đúng nguyên tắc quy định.
 • Tổ chức học tập, phổ biến và kiểm tra việc thực hiện chính sách của Nhà nước về lĩnh vực tài chính kế toán. Hướng dẫn về nghiệp vụ, chuyên môn cho nhân viên kế toán các đơn vị trực thuộc.
 • Chủ trì và phối hợp với phòng KHĐT quản lý các dự án liên doanh, liên kết.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty giao để phục vụ tốt họat động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

 

Trạm thu phí An Sương An Lạc:

 

Là đơn vị trực thuộc công ty có chức năng thực hiện kế hoạch khai thác hoàn vốn Dự án BOT An Sương An Lạc. Đây là hoạt động thu phí hoàn vốn chính trong suốt quá trình hoạt động của đơn vị.Nhiệm vụ chính của trạm thu phí là:

 

 • Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà Nước;
 • Phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công ty để tổ chức, chỉ đạo các bộ phận, các ca làm việc thực hiện công tác thu phí và quản lý tài sản các trạm thu phí;
 • Thay mặt công ty quan hệ với địạ phương trong việc phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên khu vực thu phí;
 • Đề ra biện pháp chống tiêu cực, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nội quy, quy trình làm việc và các quy định của công ty, trạm thu phí;
 • Thực hiện quản lý vé và tiền thu phí, quản lý các tài sản giao cho trạm theo đúng quy định của Công ty.

 

Xí nghiệp xây dựng IDICO-IDI, Đội xây dựng công trình:

 

Là đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty. Xí nghiệp có chức năng thực hiện các hoạt động duy tu, bảo dưỡng tuyến đường công ty đang quản lý, khai thác. Ngoài ra còn thi công xây lắp các công trình giao thông , dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng do công ty trúng thầu cũng như các dự án do công ty làm chủ đầu tư hoặc liên doanh liên kết với các đơn vị.

 

 • Thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ các hạng mục thuộc Dự án BOT An Sương An Lạc trên cơ sở các quyết định giao việc của Công ty;
 • Triển khai các Hợp đồng thi công do Công ty giao;
 • Phối hợp với các phòng ban chuyên môn trong công tác tiếp thị, đấu thầu, tính toán và lập dự toán thi công các công trình Công ty trúng thầu giao Xí nghiệp thực hiện;
 • Xí nghiệp chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Công ty, thực hiện tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật hiện hành.