Ngày 19/11/2019, Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI (thuộc Đảng bộ Tổng Công ty IDICO – CTCP) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

 NghiQuyet35 2019 1

Đồng Chí Nguyễn Xuân Ngọc – Báo cáo các chuyên đề tại Hội nghị

Để Nghị quyết TW đi vào thực tế cuộc sống sinh hoạt, Ban chấp hành Đảng Bộ bộ phận IDICO-IDI kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị tập trung khắc phục khó khăn, trở ngại để hoàn thành các nhiệm vụ SXKD năm kế hoạch 2019 trong những ngày cuối năm bằng các giải pháp chủ yếu đã được thông qua tại Hội Nghị đại biểu người lao động, trong đó lực lượng Cán bộ, đảng viên làm nòng cốt với trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn thể người lao động trong Công ty nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục toàn diện, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới...

NghiQuyet35 2019 2

Toàn cảnh Hội nghị

Cùng với quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Hội nghị đã được nghe các thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tình hình biển đông thời gian, thông tin kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 11 (khóa XII) của Đảng.

Cũng trong Quý III/2019 Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI cũng đã tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và học tập, Quán triệt các nội dung Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 10 Khóa XII của Đảng” và tổ chức kết nạp Đảng cho Đoàn viên ưu tú Trần Thị Hậu Chi bộ IDICO-ID1.

 NghiQuyet35 2019 3

Hội nghị học tập chuyên đề “50 năm thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và học tập, Quán triệt các nội dung Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 10 Khóa XII của Đảng”

 NghiQuyet35 2019 4

Bí thư Chi bộ IDICO-IDI 1- Trao Quyết định kết nạp Đảng cho Đoàn viên ưu tú Trần Thị Hậu