(Báo Xây Dựng) - Với đặc thù tổ chức đảng hoạt động trong doanh nghiệp cổ phần, Chi bộ IDICO - IDI đã xác định cùng với công tác xây dựng lực lượng, thực hiện quyền, nghĩa vụ của tổ chức đảng theo qui định. Chi bộ rất coi trọng công tác vận động quần chúng, coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển doanh nghiệp, cũng như giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

 


Ông Nguyễn Hồng Ninh - Bí thư Chi bộ 7, GĐ Cty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO.

Do đó, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch, phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng cụ thể, thiết thực, phù hợp với khả năng, điều kiện của từng đảng viên để thực hiện có hiệu quả, sát với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đảng viên xác định việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và làm tốt công tác vận động quần chúng trong đơn vị là sự phấn đấu, hy sinh vì lợi ích của tập thể, lợi ích của người lao động. Bên cạnh các hình thức dân vận truyền thống, cán bộ, đảng viên làm công tác vận động quần chúng đã không ngừng chủ động học hỏi, sáng tạo, bổ sung cách vận động mới hiệu quả, nhất là kết hợp công tác vận động tích cực trong các đợt phát động các phong trào thi đua, công tác tổ chức cán bộ…

Ngoài số đảng viên, cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận được phân công và tự giác đảm nhiệm, đơn vị cũng thu hút, vận động được những người đã và đang là đối tượng chịu tác động của công tác vận động làm công tác vận động. Đây cũng chính là tăng cường tính dân chủ, sự tương tác hai chiều giữa những người làm công tác vận động quần chúng và cán bộ, đảng viên, quần chúng. Qua đó, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, từ đó giúp tăng cường hiệu quả của hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo của tổ chức Đảng trong đơn vị.

Ngoài ra, Chi bộ thường xuyên làm việc định kỳ với Ban chấp hành các đoàn thể để nghe báo cáo tình hình hoạt động, nắm bắt ý kiến tâm tư, nguyện vọng của quần chúng để chỉ đạo về chủ trương, biện pháp hoạt động trong từng giai đoạn, từng thời điểm cụ thể. Cùng với nhiệm vụ SXKD, cấp ủy, Chi bộ, Ban giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức hoạt động đúng chức năng và Điều lệ quy định.

Để công tác vận động đi vào thực tiễn, Chi bộ phối hợp chặt chẽ và đồng hành với Ban lãnh đạo Cty chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động như: Thu nhập của CBCNV năm sau cao hơn năm trước, ngoài chế độ bảo hiểm Cty còn mua thêm bảo hiểm tai nạn cho toàn thể CBCNV, tổ chức và hỗ trợ kinh phí cho CBCNV và người thân đi tham quan du lịch, khám sức khỏe định kỳ, quan tâm chăm lo động viên thân nhân người lao động trong dịp lễ, tết…

Công tác vận động đã góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của công ty về chỉ tiêu kế hoạch, về hiệu quả sản xuất kinh doanh, về nghĩa vụ với Nhà nước, về thu nhập của người lao động… vì vậy đơn vị luôn được đánh giá là một trong những doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững, được các cấp có thẩm quyền khen tặng nhiều danh hiệu cao quí cho tập thể và cá nhân.


Công trình cầu vượt tại nút giao lộ Hương Lộ 2 - Quốc lộ 1A do IDICO - IDI đầu tư quản lý vận hành.

Có được kết quả như vậy là do Chi bộ đã thường xuyên đổi mới các hoạt động, trong đó, công tác vận động quần chúng đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng nói riêng và các hoạt động có hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị nói chung; góp phần huy động và tăng cường sức mạnh của khối thống nhất, đại đoàn kết của tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động, từ đó, tạo thành sức mạnh tổng thể thúc đẩy sự phát triển đơn vị ngày càng ổn định, bền vững.

Trong tình hình mới, Chi bộ đang phối hợp với HĐQT và các tổ chức đoàn thể tiến hành việc bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc và thực hiện có nề nếp chế độ làm việc giữa Chi ủy, HĐQT, Công đoàn, Đoàn thanh niên… và những người đứng đầu các đơn vị trực thuộc, bảo đảm cho cấp ủy quán xuyến được các mặt công tác của doanh nghiệp, trong đó có công tác vận động quần chúng.

Tăng cường vai trò của công tác vận động quần chúng trong việc tham gia xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh hiện nay của Cty IDICO - IDI cũng chính là thúc đẩy mối quan hệ tương tác, tương trợ lẫn nhau giữa những người được giao làm công tác này và cấp ủy, HĐQT, các cổ đông. Qua đó, góp phần củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền làm chủ thực sự của người lao động. Nhằm đạt mục tiêu phát huy, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết tại doanh nghiệp nói riêng và toàn dân nói chung, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân... đáp ứng thiết thực các yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập.

(Theo báo Xây Dựng.)