Ngày 9/8/2017 Chi bộ IDICO-IDI 2 thuộc Đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Phạm Ngọc Linh; trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức và phát thẻ đảng viên cho Đảng viên dự bị Đỗ Thế Thanh; đảng viên Ngô Thanh Sơn trở thành đảng viên chính thức.

Xem tiếp...

Ngày 25/07/2017 Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng và học tập chuyên đề Quý III/2017. Tham dự Hội nghị có 38/40 Đảng viên của Đảng bộ; BCH Công đoàn; BCH Đoàn thanh niên; Lãnh đạo các phòng ban chưa phải là đảng viên; và một số quần chúng ưu tú đã được tham gia học lớp nhận thức về Đảng.

Xem tiếp...

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tổng Công ty IDICO, ngày 25/5/2017, Đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã tổ chức Hội nghị học tập 2 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Xem tiếp...

Chi bộ 7 - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được thành lập hơn 10 năm qua, trải qua thời gian phấn đấu và trưởng thành từ 04 đảng viên đến nay đã có 41 đảng viên (Trong đó có: 39 đảng viên chính thức; 02 đảng viên dự bị). Từ khi được thành lập đến nay, Chi bộ 7 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh liên tục nhiều năm liền

Xem tiếp...

Thực hiện thông báo số 19/TB-ĐU ngày 17/02/2017 của Đảng ủy Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam về việc học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII;

Xem tiếp...

Thực hiện Hướng dẫn số 343 -HD/ĐUK ngày 05/12/2016 của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng và Thông báo số 171/TB-ĐU ngày 12/12/2016 của Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam về “Kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức năm 2016”

Xem tiếp...